Ποιότητα & Περιβάλλον

 

Η εταιρεία μας εφαρμόζει από το 2007, σε συνεργασία με τον καταξιωμένο οργανισμό πιστοποίησης TUV HELLAS, το διεθνώς αναγνωρισμένο Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 το οποίο κατόπιν ελέγχου αναβαθμίστηκε σε ISO 9001:2008 εν έτει 2010 και σε ISO 9001:2015 στις αρχές του 2017.

 

Στη νέα έκδοση ο οργανισμός ISO επιχειρεί μια νέα αλλαγή στην φιλοσοφία του προτύπου διατηρώντας πάντα τον προσανατολισμό του στις 8 βασικές αρχές τις ποιότητας και τη θεμελιώδη προσέγγιση για την διαχείριση ποιότητας: Σχεδιάζω – Ενεργώ – Ελέγχω – Βελτιώνω.

 

Με την εφαρμογή του ISO 9001, η GS διασφαλίζει ένα μοντέλο διοίκησης που εξασφαλίζει την προσδοκώμενη ποιότητα στα προϊόντα και στις υπηρεσίες που προσφέρει ως Οργανισμός, με στόχο πάντα την ικανοποίηση του πελάτη.

 

 

Όλα τα αντικωνωπικά συστήματα της εταιρείας μας φέρουν σήμανση CE και συνοδεύονται από δήλωση επιδόσεων όπου αναφέρονται τα χαρακτηριστικά του κάθε προϊόντος καθώς και οι επιδόσεις του σύμφωνα με τις μετρήσεις που έχουν γίνει βάσει του προτύπου ΕΝ 13561.

 

Η σήμανση CE βεβαιώνει ότι η εταιρεία μας έχει επαληθεύσει ότι τα προϊόντα που κατασκευάζει συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις οι οποίες καθορίζονται στην κοινοτική νομοθεσία.

 

 

Τα πανιά σήτας που εφαρμόζονται απο την εταιρεία μας στα τελικά προϊόντα που κατασκευάζουμε, πληρούν τις προδιαγραφές που έχουν θεσπιστεί και συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις του κανονισμού REACH.

 

 

Η GS διεξαγει ελέγχους και δοκιμές για τα προϊόντα της, στις εγκαταστάσεις της στο Μαρκόπουλο Μεσογαίας, με σκοπό την εξέλιξή και τη συμμόρφωσή τους βάσει των ευρωπαϊκών προτύπων για τη σήμανση CE.

 

Επιπλέον συνεργάζεται με τον πιο ισχυρό και αναγνωρίσιμο ευρωπαϊκό κοινοποιημένο φορέα δοκιμών, το ift Rosenheim, όντας η πρώτη ελληνική εταιρεία αντικωνωπικών συστημάτων που προέβη σε δοκιμές ανεμοπίεσης σε θάλαμο ανεμοπίεσης για συστήματα που κατασκευάζει.

 

 

Ακολουθώντας πιστά το πρόγραμμα για πρόληψη, συμμόρφωση και διαρκή βελτίωση της περιβαλλοντικής της επίδοσης, η GS ελέγχθηκε και πιστοποιήθηκε για πρώτη φορά για το Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης ISO 14001 στις αρχές του 2017, όντας η μοναδική εταιρεία συστημάτων σήτας στην Ελλάδα με την συγκεκριμένη πιστοποίηση.

 

Με την εφαρμογή του διεθνώς αναγνωρισμένου προτύπου ISO 14001:2015, η εταιρεία μας επιδιώκει την εγκαθίδρυση ενός λειτουργικού & διοικητικού μοντέλου που στηρίζεται στις ακόλουθες τρεις δεσμεύσεις:

- Πρόληψη της ρύπανσης

- Διαρκής βελτίωση της περιβαλλοντικής επίδοσης

- Συμμόρφωση με την ισχύουσα νομοθεσία.

 

Αυτή την στιγμή σε συνεργασία με αδειοδοτημένους υπεργολάβους, η GS ανακυκλώνει οτιδήποτε αφορά στερεά απόβλητα όπως σκραπ αλουμινίου, πλαστικά προφίλ και σίδηρο, χάρτινες συσκευασίες και ξύλινες παλέτες καθώς επίσης και οικιακά απορρίμματα που συλλέγονται στους γνωστούς μπλε κάδους. Επιπλέον, διαθέτουμε κάδους ανακύκλωσης μπαταριών και λαμπτήρων ενώ στη γραφική ύλη που χρησιμοποιείται στην εταιρεία μας συμπεριλαμβάνεται αποκλειστικά ανακυκλωμένο χαρτί θέτοντας κάθε χρόνο νέους στόχους αυτοματοποίησης διαδικασιών για την σταδιακή μείωση της κατανάλωσης του.

 

 

Στα πλαίσια της κοινωνικής και περιβαλλοντικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας που την διακρίνει, η GS προχώρησε στην υπογραφή σύμβασης συνεργασίας με την Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης για την ένταξή της στο Σύστημα Συλλογικής Εναλλακτικής Διαχείρισης χρησιμοποιημένων συσκευασιών και μη επικίνδυνων αποβλήτων στο οποίο συμμετέχουν οι μεγαλύτερες εταιρείες βιομηχανίας και εμπορίου της Ελλάδας.

 

Οι συσκευασίες όλων των προϊόντων GS φέρουν το αυθεντικό Σήμα της ανακύκλωσης το οποίο έχει τη μορφή ενός κύκλου που περικλείει δύο αντιθέτως στρεφόμενα και επικαλυπτόμενα βέλη. Το συγκεκριμένο Σήμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο από τα μέλη τα οποία συμμετέχουν συνεισφέροντας οικονομικά, καλύπτοντας το κόστος συλλογής και ανακύκλωσης των συσκευασιών που διαθέτουν στην αγορά, στο Σύστημα που οργανώνει η Ε.Ε.Α.Α.

 

Η Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης Α.Ε. ιδρύθηκε το Δεκέμβριο του 2001 από βιομηχανικές και εμπορικές επιχειρήσεις που, είτε διαθέτουν συσκευασμένα προϊόντα στην ελληνική αγορά, είτε κατασκευάζουν διάφορες συσκευασίες. Ανταποκρινόμενη στις διατάξεις του νόμου 2939/01 και σκοπεύοντας στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων των διαχειριστών συσκευασίας με αποτελεσματικό και οικονομικά εφικτό τρόπο, έχει αναπτύξει και υλοποιεί στη χώρα μας το Σύστημα Συλλογικής Εναλλακτικής Διαχείρισης – «ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ». Σήμερα (στοιχεία 2020) η Ε.Ε.Α.Α. αριθμεί περίπου 2821 συμβεβλημένες εταιρείες.

Ετήσιος Απολογισμός Ε.Ε.Α.Α. 2022 (pdf)

 

 

     

Η εταιρεία μας έχει επιλέξει να προμηθεύεται πιστοποιημένες πρώτες ύλες χαρτιού και προϊόντα εκτύπωσης, τα οποία προέρχονται απο ελεγχόμενες πηγές, δάση με υπεύθυνη διαχείριση, ανακυκλωμένα υλικά ή συνδυασμό αυτών.

 

H δασική πιστοποίηση PEFC, (Programme for the Endorsement of Forest Certification) είναι μια διεθνής, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, μη-κυβερνητική οργάνωση, η οποία προωθεί τη βιώσιμη διαχείριση των δασών μέσω ανεξάρτητης πιστοποίησης από τρίτα μέρη. Μαζί με το Συμβούλιο Δασικής Διαχείρισης (FSC, Forest Stewardship Council) είναι ένα από τα δυο συστήματα πιστοποίησης της αειφορικής διαχείρισης των δασών. Η αποστολή του Forest Stewardship Council είναι η προώθηση μιας περιβαλλοντικά κατάλληλης, κοινωνικά επωφελούς και οικονομικά βιώσιμης διαχείρισης των δασών του πλανήτη.